Principy Lesního klubu

UČÍME SE SPOLUPRACOVAT A RESPEKTOVAT JEDEN DRUHÉHO
HRAJEME SI, MODELUJEME, ZPÍVÁME
STAVÍME, UPRAVUJEME, SPRAVUJEME, ZAŘIZUJEME :-)
POZNÁVÁME PŘÍRODU – PŘÍMO, NA DOTEK

 

Pomocí zážitkových aktivit, výprav, her, budování, průzkumu, tvoření, zpěvu a volného hraní

se učíme sociálním dovednostem, pravidlům lidského soužití, ohleduplnému rozhodování,

rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku, poznáváme přírodu, zákonitosti života, krásu krajiny a vlastní zodpovědnost.

Zažíváme společnou radost ve stále novém a podnětném prostředí.

 

`````````````````````````````````````````````````````````

Díky vedení Lesního klubu při Furt venku!! z.s. již několik let zjišťujeme, že to nejlepší prostředí pro děti je právě les.

V jeho stále se měnícím prostředí se nachází nečekané množství podnětů potřebných pro zdravý vývoj dětské psychiky a zdravý vývoj tělesný.

Děti zažívají přírodu a ekosystém lesa nejen v odvěkém soupeření, ale i ve funkční spolupráci - jednotlivé druhy poskytují jeden druhému podmínky k životu, nutně na sebe spoléhají a nebývají zklamány.

Jak postupují roční období, sledují děti běh života, rozmnožování a vývoj od klíčení ke květům a plodům. Během roku vnímají, jak působí počasí se svými zvraty na prostředí lesa. Poznávají bezprostředně fyzikální vlastnosti vody a přírodních materiálů za různých podmínek.

Příroda je pro ně otevřenou knihou, ze které mohou číst, kterou ale především nenápadně a nenásilně zažívají. A to v atmosféře hry a bezpečí.

 

První nápadný vývojový skok, který prodělají děti po příchodu do lesní školky je, že se naučí chodit v nerovném terénu. Již po několika schůzkách je velice patrný pokrok ve vývoji motoriky - v souhře svalů, rovnováze a dalších pohybových schopnostech.

 

Děti se důvěrně seznamují se stromy - tvarem listů, strukturou kůry, jejich životním během, strukturou a kvalitou mrtvého dřeva.

Nacházejí mnoho zajímavých přírodnin a setkávají se s různými druhy hmyzu a jinými živočichy.

Sejí a sází plodiny na vlastním záhonku a pečují o ně.

Zkoušejí si vlastníma rukama, jak se pracuje se dřevem, učí se rozpoznat kvalitu a vyschlost dřeva. Při stavbách z klacků, ze sněhu a z dalších materiálů poznávají základy statiky a spojování prvků.

 

Další vlastností, kterou děti v lesním klubu rozvíjejí, je schopnost orientace v terénu a krajině. Nezřídka si mohou samy zvolit cíl a "vést" výpravu. Rozpoznáváme krajinné souvislosti - která voda odkud a kam teče? Kde stojí slunce v různých ročních a denních dobách? Kterým směrem jsou hory a kde nížina? Proč bývá kolem vody vyhloubené koryto?

Při pohybu v krajině děti postupně rozpoznávají i ekologické souvislosti. Poznávají, jak souvisí počasí s hladinou vod i s životem zvířat a rostlin, jak působí činnost živočichů a lidí na prostředí lesa.

V Lesním klubu i programech pro veřejnost věnujeme velkou pozornost správnému chování v přírodě a ohleduplnosti k životnímu prostředí.

Všestranně rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku, děti si vyzkouší práci s jehlou i pilou, uhlem i klackem - vše, co se ním dá udělat - provázkem i kameny.

Podporujeme a rozvíjíme v dětech fantazii. Často jsme svědky, jak se obyčejný pařez v jejich očích stává pohádkovým královstvím.

Podle zásad moderní a lesní pedagogiky rozvíjíme s dětmi sociální dovednosti - schopnost komunikace, konsenzu, respektu a vcítění. Vedeme je k počátkům zodpovědnosti za sebe a své věci, za kamarády, za přírodu a svět kolem nás.

Nové dovednosti si děti vštěpují nenásilně a nenápadně, pomocí vlastní činnosti, při hrách a pohádkách. Příroda se jim stává partnerem a kamarádem, téměř domovem.