FURT VENKU!! - Ohlédnutí za rokem 2015

Spolek FURT VENKU!! se s radostí ohlíží za dalším plodným rokem. Nadále se hlásíme k základním cílům spolku: umožnit občanům všech generací vzájemná setkávání a spolupráci, přispívat ke zlepšování společenského klimatu ve městě a ke vzrůstu enviromentální gramotnosti dětí i dospělých. V uplynulém roce jsme podstatně rozšířili svoji činnost i spektrum spolupráce se spřízněnými organizacemi včetně organizací mezinárodních a výrazně vzrostla návštěvnost našich akcí pro veřejnost.

V současnosti v rámci spolku působí několik sekcí: dětský Lesní klub, Rodinný klub Pecínek a mezigenerační folková skupina Cedr.

Lesní klub se schází každý čtvrtek odpoledne ve volné přírodě u Verdeku. Jsme členem Asociace lesních mateřských škol. Ve stále se měnícím a podnětném prostředí lesa čerpají děti mocné impulsy pro zdravý vývoj psychiky i zdravý vývoj tělesný. Lesní klub zažívá generační výměnu členské základny a získal nové výborné lektory. Stále ovšem velice uvítáme další členy i další lektory!

Na své základně pořádá Lesní klub akce pro veřejnost – jako nejúspěšnější se jeví jarní ornitologická akce „Vítání ptačího zpěvu“, které se zúčastnilo kolem 90 občanů Dvora Králové. Provádíme přírodovědné programy EVVO pro mateřské školky a první stupeň základních škol. Služby veřejnosti jsme rozšířili o pořádání dvou příměstských táborů.

Folková a experimentální kapela Cedr na jaře sestavila a provedla program „Prozvánění“ s písničkami bratří Ebenů. Zveme hudebníky od 10 do 100 let, neštítící se hudební práce ani legrace, aby se k nám připojili.

Rodinný klub Pecínek pořádá výlety, hudební a výtvarná setkání pro celou rodinu. Rozšiřujeme nabídku pro rodiny s malými i dospívajícími dětmi o pravidelná „Pohádková dopoledne“ pro rodiče s dětmi a dopolední „Vycházkový klub“ pro děti samostatně bez maminek.

Kromě již tradiční spolupráce se školami a Městskou knihovnou Slavoj a dalšími jsme navázali kontakty například s mezinárodní ochranářskou organizací „A rocha“ a s nízkoprahovým centrem Střelka.

Ve spolupráci s odborem životního prostředí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem jsme se zapojili do projektu „Zelené plíce města“.

Člen Lesního klubu Stanislav Toman (5 let) získal ocenění v městské fotosoutěži „Seriál o stromech“ za fotografii pořízenou přímo na schůzce.

Na příští rok plánujeme další rozšíření naší činnosti, zejména o přednášky a semináře. Hodláme navázat spolupráci s královédvorskou pobočkou České ornitologické společnosti a s dalšími organizacemi.

Chceme velice poděkovat Městu Dvůr Králové za jeho finanční podporu. Díky ní jsme uskutečnili zmiňovanou akci s odchytem ptáků, pořídili do Lesního klubu potřebný „klobouk“ na tee-pee a rozšířili inventář hudebních nástrojů pro dětské programy. Věříme, že nás Město v naší činnosti podpoří i v dalším roce.

FURT VENKU !! o.s.

je nevýdělečné, dobročinné a dobrovolné sdružení, které vzniklo 3.10.2010. Jeho hlavním posláním je podporovat a budovat vztah člověka k přírodě pomocí aktivit provozovaných v úzkém sepětí s přírodou a v přírodě formou činností pravidelného charakteru se vzdělávací návazností, seminářů, tvůrčích dílen, výtvarného, hudebního, pohybového a poznávacího charakteru.

Stěžejní aktivitou projektu je odpolední lesní mateřská školka, které děti říkají "Lesní klub". Lesní mateřská školka funguje každý čtvrtek od 13 do 16 hodin za každého počasí. V průběhu celého školního roku. Cílem projektu je vychovávat a učit zejména předškolní a mladší školní děti, jejich rodiče, ale i širokou veřejnost environmentální gramotnosti. Projekt umožňuje poznávání, zkoumání a pozorování volné přírody, pohyb a chování zejména v lese, podporu ekologického povědomí, sounáležitost k místu, ve kterém žijeme a také zodpovědnost za něj.

V roce 2011 jsme zahájili pravidelné konání tzv. „Tvořivých podvečerů“, ve spolupráci se sborem Českobratrské církve evangelické. Slouží k neformálnímu setkání dětí a rodičů Lesní mateřské školky ale také širší veřejnosti, která se může nenásilně seznámit s činností občanského sdružení a připojit se k jejím aktivitám, to vše v příjemném a přátelském prostředí fary. Každý návštěvník může využít tvořivé nabídky rukodělných prací a vyrobit si v průběhu večera nějakou maličkost, naučit novou výtvarnou techniku, zdokonalit se v něčem, co už umí.

O VZNIKU SDRUŽENÍ 10.9.2010

            V našem městě vzniklo na sklonku léta nové občanské sdružení s názvem „FURT VENKU!! o.s.“.  Občanské sdružení chce umožnit dětem, rodinám a široké veřejnosti setkávat se k rozmanitým aktivitám ve volné přírodě. Činnost zahájilo klubem, inspirovaným lesními školkami, s dětmi v přírodě, za každého počasí!

            Hlavním posláním občanského sdružení FURT VENKU!! je podporovat a budovat vztah člověka k přírodě pomocí aktivit provozovaných v úzkém sepětí s přírodou a v přírodě formou činností pravidelného charakteru se vzdělávací návazností, seminářů, tvůrčích dílen, výtvarného, pohybového a poznávacího charakteru. O.s. FURT VENKU!! chce umožnit dětem, dospělým, prarodičům, rodinám i širší veřejnosti setkávat se k těmto aktivitám ve volné přírodě, podporovat jejich ekologické povědomí, sounáležitost k přírodě, tradici, místu a okolí bydliště a také podporovat zodpovědnost za prostředí, ve kterém žijí.

            Na začátku října zahájilo FURT VENKU!! o.s. svoji praktickou činnost otevřením tzv. Lesního klubu, který je inspirován činností lesních mateřských škol v Německu i České republice. Zde mají děti možnost pravidelně jedno odpoledne v týdnu trávit čas v malebném prostředí přírody v okolí Labe u městské části Verdek. Čas strávený dětmi je naplněn nejen pozorováním přírody, ale i praktickým poznáváním konkrétních druhů rostlin, zvířat, plodů, praktickou činností, četbou, výtvarnou prací atd. To vše v úzkém sepětí s přírodou.